การศึกษาวิธีการลดต้นทุนคลังสินค้าที่เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์แบบ ABC Analysis บริษัทกรณีศึกษา ABC จำกัด=

Main Author
นัฏฐนันท์ สุพงศ์พาณิช
Language
Thai
Published
กรุงเทพมหานคร 2559