การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ (8Ps) ของร้านอะไหล่รถยนต์ กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย/

Main Author
พัชรนันท์ อิงคสุวรรณศิริ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2559