ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเส้นใยแก้วนำแสงของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
พรเทพ คงสวี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558