การบัญชีบริหาร = Management accounting /

Main Author
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2549
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 10, ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม