ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ = Information systems and knowledge management technology /

Main Author
ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
Corporate Author
เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2549