พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย = Se-Ed's modern English-Thai dictionary /

Main Author
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2541
Edition
[แก้ไขและปรับปรุง].[Super-mini Edition]