ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's)ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟชบุ๊กของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร/

Main Author
ธวัลพร แสนดวง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558