การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ของผู้ซื้อบะหมี่สำเร็จรูปที่อยู่ในวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร/

Main Author
เบญจวรรณ พะเนียงเวทย์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558