การจัดเส้นทางเดินรถเพื่อลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ภายใต้ข้อจำกัดในการบรรทุกสินค้า : กรณีศึกษา บริษัทจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค /

Main Author
พรพรรณ โตโภชนพันธุ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558