การศึกษาสินค้าที่มีศักยภาพและโครงสร้างต้นทุนในการกระจายสินค้าไปยังเมียนมาร์ : กรณีศึกษา สินค้า Otop ในภาคเหนือของประเทศไทย /

Main Author
ภานุมาศ ใจหงอก
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558