การตัดสินใจซื้อของผู้สูงอายุทางด้านส่วนประสมทางการตลาดในร้านสะดวกซื้อในภาคกลาง /

Main Author
ชนิฏฐ์เขษม สงวนวิทย์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558