การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์แบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสมกับสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัทค้าปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า XYZ/

Main Author
สุธาสินี ทามนตรี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2558