ปัจจัยทางด้านประชากรที่มีต่อความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดจากผู้ซื้อหนังสือพิมพ์ทันหุ้น/

Main Author
พุฒธิธาดา ศิรินันทวิทยา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2557