คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาะธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน =

Main Author
จิรัชญา ชุมภูนุช
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2557