ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่ /

Main Author
สุนันทา ม่วงคุ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2557