ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาเขียวจากร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7-Eleven) ในเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
นฤมล อุ่ยกสิวัฒนา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556