การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่าเรือบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง ให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค /

Main Author
เกรียงศักดิ์ ชัยชนะ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556