การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ยอดขายสินค้าอุปโภคที่เหมาะสมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง /

Main Author
กนกกาญจน์ มูลผาลา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556