อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว = Tourism industry /

Main Author
นิศา ชัชกุล
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุง