สื่อสังคมออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กับการตัดสินใจท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย /

Main Author
นิสรา สุขห่อ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2557