การศึกษากระบวนการปรับปรุงสินค้ายกเลิกขายและตัดจ่ายของบริษัทค้าปลีก : บริษัทกรณีศึกษาร้านค้าปลีก

Main Author
สุมาลย์ วิริวุฒิกร
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556