ความเครียดกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล 1 ภาคใต้ (BS) ฝ่ายปฏิบัติกาีร 7 /

Main Author
อุดมศักดิ์ ศิริมังกร
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556