พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย & ไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย = Se-Ed's modern English-Thai, Thai-English dictionary : desk reference edition /

Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2545