การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการร้านในบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) /

Main Author
ณพา ฤทธิ์เนียด
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556