ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฏาคม 2554 กรณีศึกษา : ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน /

Main Author
กมลพร ชิระสุวรรณ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2556