บุคลิกภาพและคุณภาพงานบริการของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค กรณีศึกษา : ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในพื้นที่ปฏิบัติการ กรุงเทพ-ใต้ /

Main Author
พัชรี พันธ์ชวะนัด
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2555