เหตุจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กรณีศึกษา : โรงเรียนมัธยมศึกษาภาครัฐบาล ในอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี /

Main Author
สมาภรณ์ นวลสุทธิ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2555