ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในสิ่งพิมพ์รายการสินค้า ประเภทเครื่องสำอางที่ร้านสะดวกซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
กันตพงศ์ อ่อนนิ่ม
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2555