ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย : รายงานการวิจัย /

Main Author
เลิศชัย สุธรรมานนท์
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ , 2555
Edition
พิมพ์ครั้งที่