ความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการร้านสาขาเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีต่อสวัสดิการ : กรณีศึกษาฝ่ายปฏิบัติการ 7 เขตพื้นที่ตะวันออก บริษัท :ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) /

Main Author
บัวพา เพิ่มดี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2555