เป็นอยู่ให้ดีต้องมีทาน ศีล ภาวนา /

Main Author
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
Language
Thai
Published
นครปฐม : บริษัท สำนักพิมพ์สุภา, 2548
Edition
พิมพ์ครั้งที่ 2