ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้จัดการร้านกับความตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 1 ภาคใต้ (BS) /

Main Author
นันทวัลย์ มูลม่อม
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2555