พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเบเกอรี่อบสด กรณีศึกษา เบเกอรี่อบสดคัดสรรในร้าน "เซเว่นอีเลฟเว่น" /

Main Author
สิรินสุดา ผลนา
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2555