พจนานุกรมไทย -อัังกฤษ ฉบับทันสมัย = Se-ED's modern Thai - English dictionary /

Main Author
วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544