ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น : กรณีศึกษานักศึกษาจีน ระดับปริญญาตรีที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ /

Main Author
โม, ซิงหัว
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2554