ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้้สดของผู้บริโภคในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดนนทบุรี/

Main Author
ชลันดารัตน์ วิชิตธารารักษ์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2554