พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจรับชำระค่าบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
กรุณา ดีหนองยาง
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2554