พฤติกรรมเลือกซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทฟังก์ชันนัลดริงค์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
เสาวเพ็ญ วิชัยเสรีสิทธิ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2554