ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีศึกษา : ร้านเซเว่่นอีเลฟเว่น ที่มียอดรับชำระสูงสุด ในจังหวัดสมุทรปราการ /

Main Author
วรรณดี แก้วชูศรี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2554