ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งที่ร้าน 7-Eleven ของผู้บริโภคกลุ่ม Generation X ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : พื้นที่กรุงเทพมหานครตอนใต้ /

Main Author
ชุติมณฑน์ ปัญญาโรจน์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2554