ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อนิตยสารในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร /

Main Author
สุภาวรรณ จิตรวีระนันรังษี
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2554