ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Catalog on shelf ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
ฐาณัชชา ภิญโญ
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2554