ชีวกลศาสตร์การกีฬา = Sports biomechanics /

Main Author
อรวรีย์ อิงคเตชะ
Language
Thai
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553