ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและร้านค้าสมัยใหม่ = Modern trade and supply chain management /