ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งยี่ห้ออีซี่่โก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ /

Main Author
อภิญญา เรืองช่วย
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553