ปััจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในจังหวัดสระบุรี /

Main Author
แววดาว แก้วศรีบุตร
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553