ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี /

Main Author
พิรพัฒน์ โพธิ์ยี่
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553