ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์และการยอมรับกลยุทธ์ทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเซเว่น แคตตาล็อก ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
กิติชัย ศรีสุขนาม
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553