ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลและการรับรู้วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานสายปฏิบัติการร้านค้าสาขาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) /

Main Author
อรวรรณ ไชยมาตย์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553