ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟพร้อมดื่มบรรจุในตู้กดน้ำกาแฟของผู้บริโภคร้านเซเว่นอีเลฟเว่นเขตกรุงเทพมหานคร /

Main Author
สุภาณี ศกุนวาณิชย์
Language
Thai
Published
นนทบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2553